Menu

Energie Innovatie (DEI+ subsidie)

Onder de DEI+ vallen een aantal thema’s voor innovatieve projecten in de energiesector. Het thema ‘Energie-Efficiëntie’ biedt in algemene zin de meeste kansen voor bedrijven. Je kunt de Energie Innovatie DEI+ subsidie gebruiken als je gaat investeren in technologie die jouw bedrijf energiezuiniger maakt. Voorwaarde is dat de werking van de techniek nog niet in de praktijk, of in ieder geval nog niet op grote schaal, is aangetoond. Eventueel kan ook de ontwikkelaar hierbij subsidie krijgen voor het doorontwikkelen van de techniek. De technologie moet een bijdrage leveren aan het kosteneffectief terugbrengen van de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door betere energie-efficiëntie of meer gebruik van hernieuwbare energie te realiseren. Een omschrijving van de andere thema’s, zoals flexibilisering van het net en industriële CO2-reductie vind je op de website van RVO.nl

    In het kort:
  • Subsidie voor energie-innovaties die kosteneffectief CO2 reduceren
  • Pilot- en demonstratieprojecten
  • Individueel of in samenwerkingsverband
Wat levert Energie Innovatie (DEI+ subsidie) op?
Je krijgt bij een pilotproject 25% van de kosten vergoed. Bij demonstratieprojecten is dat 30% tot 45%, afhankelijk van het type innovatie waar je subsidie voor aanvraagt. Middelgrote en kleine ondernemingen krijgen bovendien resp. 10% en 20% extra subsidie. De kosten zijn investeringen in de (pilot)technologie en alle andere zaken die direct noodzakelijk zijn om de ontwikkeling te kunnen doen. Bij een demonstratieproject komen alleen de extra kosten in aanmerking die je gemaakt zou hebben ten opzichte van een realistisch alternatief voor de geplande investering. Ook eigen uren zijn subsidiabel, meestal tegen een vast uurtarief van €60. De subsidie bedraagt dan ongeveer €20 tot € 25 per uur. De projectkosten moet je binnen 4 jaar na de start van het project maken.

Hoe vraag ik Energie Innovatie (DEI+ subsidie) aan?
Je dient de aanvraag voor de Energie Innovatie DEI+ subsidie in via het eLoket van RVO.nl vóór 7 januari 2021. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. In de aanvraag beschrijf je de ontwikkeling, welke stappen er in het project genomen worden en welke uren en kosten hieraan verbonden zijn. Als je het project samen met een ander bedrijf uitvoert, dan moet je een samenwerkingsovereenkomst opstellen. Het is belangrijk dat je de claims over de werking van de nieuwe techniek of de slagingskans in de Nederlandse markt goed onderbouwt. Na indiening is er een beoordelingstermijn van 8 weken.

TIP:

Let op, kosten waarvoor al opdracht is verstrekt voordat de aanvraag is ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Energie Innovatie
Wat moet ik bijhouden?
Voor de administratie van het project moet je een urenadministratie bijhouden en een overzicht van de gemaakte kosten. Als je het project anders gaat uitvoeren dan je in het projectplan hebt beschreven, dan moet je hiervoor toestemming aan RVO vragen. Tijdens het project stuur je elk jaar een voortgangsrapportage naar RVO. Na afloop van het project dien je een vaststellingsverzoek en een eindverslag in. In dit verslag beschrijf je de resultaten van het project, welke activiteiten zijn verricht en wat het heeft gekost. Als de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot, dan wordt de subsidie daarop aangepast.

Tijdschema subsidie: van aanvraag tot afronding
5 jaar
einde project
einde project
start project
start project
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
voortgangsrapportage
eindrapportage
eindrapportage
toekenning subsidie
toekenning subsidie
aanvraag
aanvraag

Mail mij de PDF

Ik wil aan de slag met deze subsidie en ontvang graag de PDF met alle informatie.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Knippenborg Subsidieadvies
Hoeflingweg 5e
7241 CJ Lochem